Regulamin sklepu

Regulamin i formularze obowiązujące od 25 grudnia 2014


Regulamin obowiązujacy klientów, którzy kupowali przed 25 grudnia 2014.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SklepKite.pl

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rejestracja
 4. Zamówienia
 5. Sposób płatności
 6. Realizacja
 7. Wymiana towaru na inny
 8. Reklamacje
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 10. Gwarancje
 11. Zwroty
 12. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej
 13. Polityka prywatności
 14. Polityka cookies
 15. Postanowienia końcowe

I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem SklepKite.pl jest Paweł Michalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
  Paweł Michalski P.P.H.U. "FIT" z siedzibą w Legnicy
  ul. Gliwicka 4
  59-220 Legnica
  NIP 6131289530
  REGON 391056836
  wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego SklepKite.pl jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa odzieży, sprzętu i akcesoriów sportowych oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego SklepKite.pl , sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II Definicje

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin wraz z załącznikami
 2. SKLEP - sklep internetowy dostępny pod adresem SklepKite.pl
 3. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - Paweł Michalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Michalski P.P.H.U. "FIT z siedzibą w Legnicy, ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica, NIP 6131289530, REGON 391056836, wpisany do CEIDG
 4. KLIENT, USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego SklepKite.pl
 5. ZAMÓWIENIE - złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego SklepKite.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży
 6. UŻYTKOWNIK - każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
 7. KONTO - indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym SklepKite.pl , oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
 8. REJESTRACJA - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym
 9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA ? usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego
 11. TOWAR - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
 12. KONSUMENT - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego SklepKite.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

III Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym SklepKite.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. Login,
  2. Hasło,
  3. E-mail,
  4. Imię ,
  5. Nazwisko
  6. Ulica, nr domu, nr mieszkania,
  7. Miejscowość,
  8. Kod pocztowy,
 4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik może podać telefon kontaktowy oraz kod rabatowy.
 5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym Sklepu.

IV Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie SklepKite.pl Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie, faxem, listownie lub osobiście.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do "koszyka" produkt, który zamierza kupić. W tym celu należy kliknąć ikonę "do koszyka". Dodanie produktu do "koszyka" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z "koszyka".
 6. "Koszyk" umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do "koszyka" wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności, a następnie wybrać opcję "zamawiam" i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Jeśli powyższa procedura przebiegnie prawidłowo pojawi się komunikat "wysłano zamówienie". Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w trybie zamówienia jednorazowego bez logowania, podając swój adres e-mail wraz z danymi dostawy.
 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez Klienta, Sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji informację o przyjęciu zamówienia. Termin "niezwłocznie", zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa, nie jest tożsamy z wyrażeniem "natychmiast" i oznacza termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu. W szczególności zamówienia złożone w dniach roboczych po godzinie 15:30 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy będą potwierdzane w najbliższym dniu roboczym.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 10. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, Sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VI zatytułowanym "Realizacja dostawy" pkt. 2 oraz 3 niniejszego Regulaminu
 11. W przypadku zamówień obejmujących ilość Towarów powyżej 5 sztuk i jednocześnie, których całkowita wartość przekracza kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub zamówień o szczególnych właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, każdorazowo warunki realizacji zamówienia będą uzgadniane z Klientem indywidualnie.
 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

V Sposób płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przedpłata na konto bankowe,
  2. płatność za pobraniem przy odbiorze,
  3. raty Żagiel.
  4. płatność gotówkowa przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy lub innym ustalonym indywidualnie miejscu.
 3. Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:
  mBank BRE Bank SA
 4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI Realizacja

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 76 862 91 83 bądŸ na adres e-mail: sklep@sklepkite.pl .
 5. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 76 862 91 83 bądź na adres e-mail: sklep@sklepkite.pl .

VII Wymiana towaru na inny

 1. Pomimo braku obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Sprzedawca mając na względzie dobre obyczaje, rzetelność w obrocie handlowym oraz nastawienie prokonsumenckie, umożliwia Klientom wymianę zakupionego Towaru na inny z asortymentu dostępnego w sklepie. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia doręczenia Towaru. Koszty wymiany Towaru ponosi Klient.
 2. Klient przed rozpoczęciem procedury wymiany Towaru na inny powinien skontaktować się się ze Sprzedawcą poprzez e-mail: sklep@sklepkite.pl lub telefonicznie. W takiej sytuacji Sprzedawca udzieli Klientowi wszelkich informacji niezbędnych w przedmiocie dalszego postępowania.
 3. Do odsyłanego Towaru Klient powinien załączyć dowód zakupu oraz formularz wymiany, zawierający poprawnie wypełnione pola dotyczące: numeru zamówienia, danych Klienta oraz informacje na jaki inny Towar ma zostać wymieniony Towar zwracany Sprzedawcy.
 4. Każdorazowo warunki wymiany Towaru na inny są uzgadniane z Klientem indywidualnie.

VIII Reklamacje

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o uzupełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy lub przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru. Zaleca się aby Klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających dołączył również dowód zakupu Towaru. Załączenie dowodu zakupu i uzupełnienie formularza przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci ? na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy ? pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku Towaru objętego gwarancją producenta lub dystrybutora, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy, który przekaże Towar wraz z reklamacją Klienta producentowi. Zaleca się aby Klient przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej skontaktował się ze Sprzedawcą poprzez e-mail: sklep@sklepkite.pl i wskazał numer zamówienia oraz podał informacje dotyczące wady i okoliczności jej wystąpienia. W takiej sytuacji Sprzedawca udzieli Klientowi wszelkich informacji niezbędnych w przedmiocie dalszego postępowania. Zaleca się aby Klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu Towaru oraz skorzystał z formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy. Załączenie dowodu zakupu i uzupełnienie formularza przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną. W przypadku Towarów objętych gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożona reklamacje dystrybutorowi bądź producentowi.
  2. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

IX Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

X Gwarancja

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. W przypadku Towarów objętych gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora, treść oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.

XI Zwroty

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@sklepkite.pl bądź też listownie na adres:
  Paweł Michalski P.P.H.U. "FIT"
  ul. Gliwicka 4,
  59-220 Legnica
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 3. Zaleca się aby Klient dołączył dowód zakupu Towaru oraz skorzystał z formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy. Załączenie dowodu zakupu i uzupełnienie formularza przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
 4. Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą kwotę, jeśli jakakolwiek została uiszczona, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Sprzedawcy pisemnego oświadczenia woli Klienta o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia jej zawarcia
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych
 7. Przez świadczenie o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą rozumie się w szczególności: narty z zamontowanymi przez Sprzedawcę wiązaniami zgodnie z indywidualnie określonymi przez konsumenta parametrami tj. wagą, wzrostem.

XII. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
  1. Założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,
  2. Umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz.
 2. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
 9. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres sprzedawcy.
 10. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 12. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie

XIII Polityka prywatności

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@sklepkite.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:
  Paweł Michalski P.P.H.U. "FIT"
  ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica
 8. Użytkownik może wyrazić zgodę dla Administratora na przekazanie danych Użytkownika tj. podanego przez Użytkownika adresu e-mail do Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 oraz przetwarzania przez sklep oraz Ceneo Sp. z o.o. danych osobowych Użytkownika w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administrator zapewnia środki techniczne na stronie internetowej SklepKite.pl, tak aby wyrażenie zgody przez Użytkownika, o której mowa powyżej było wyraźne i uprzednie.

XIV Polityka cookies

 1. Sklep internetowy SklepKite.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 4. Sklep internetowy SklepKite.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. stałe,
  2. analityczne,
  3. zewnętrzne.

XV Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. Telefon/fax: 76 862 91 83 kom.: 509-240-431
  2. e-mail: sklep@sklepkite.pl
  3. pisemnie na adres: Paweł Michalski P.P.H.U. "FIT", ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica
  4. za pomocą komunikatora internetowego gadu-gadu: 1143472
  5. za pomocą komunikatora internetowego skype: surfmix
 5. Zaleca się aby w sprawach związanych z konsultacjami sprzętowymi Klient kontaktował się poprzez e-mail: sklep@sklepkite.pl lub komunikator gadu-gadu: 1143472 lub komunikator skype: surfmix.
 6. Zaleca się aby w sprawach związanych z realizacją zamówienia Klient kontaktował się poprzez e-mail: sklep@sklepkite.pl lub komunikator gadu-gadu: 2517025 lub telefonicznie: 512 488 822.
 7. Zaleca się aby w sprawach związanych z marketingiem Klient kontaktował się poprzez e-mail: sklep@sklepkite.pl lub telefonicznie: 500 689 626
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego SklepKite.pl . Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 9. Nazwa sklepu internetowego SklepKite.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2014 roku.

szybki kontakt

Rafał

Rafael od kiteGG:61234994

kom.: 519 805 960

Robert

Robert sprzedawca kiteGG:13422987

kom.: 512 257 145

zadzwoń na ...

tel. stacjonarny:
76 862 91 83
infolinia:
801 011 891

Ostatnio oglądane

Niestety nic jeszcze nie oglądałeś... :(
polecane produkty